ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે અમદાવાદ સહિત રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ

Tv9 | 5 days ago | 05-08-2022 | 02:55 am

ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે અમદાવાદ સહિત રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ

Google Follow Image