આણંદમાં ત્રિપલ અકસ્માત, કાર-રિક્ષા-બાઈક વચ્ચેના અકસ્માતમાં 6 લોકોના મોત, કારમાંથી મળી MLA GUJARAT લખેલી પ્લેટ

Tv9 | 1 month ago | 12-08-2022 | 02:55 am

આણંદમાં ત્રિપલ અકસ્માત, કાર-રિક્ષા-બાઈક વચ્ચેના અકસ્માતમાં 6 લોકોના મોત, કારમાંથી મળી MLA GUJARAT લખેલી પ્લેટ

Google Follow Image