ગુજરાતમાં સામે આવ્યો મંકીપોક્સનો શંકાસ્પદ કેસ, સેમ્પલ અમદાવાદ લેબમાં મોકલાયા

Tv9 | 4 days ago | 05-08-2022 | 04:55 pm

ગુજરાતમાં સામે આવ્યો મંકીપોક્સનો શંકાસ્પદ કેસ, સેમ્પલ અમદાવાદ લેબમાં મોકલાયા

Google Follow Image