સુરેન્દ્રનગર : વિકાસના મોડલ વચ્ચે વરવી વાસ્તવિકતા, કેબિનેટ પ્રધાનના વિસ્તારની પંચાયત જ ખંડેર હાલતમાં, જુઓ VIDEO

Tv9 | 3 days ago | 06-08-2022 | 04:55 pm

સુરેન્દ્રનગર : વિકાસના મોડલ વચ્ચે વરવી વાસ્તવિકતા, કેબિનેટ પ્રધાનના વિસ્તારની પંચાયત જ ખંડેર હાલતમાં, જુઓ VIDEO

Google Follow Image