સુમરા ચાલીમાં ત્રિરંગાથી સુશોભિત સ્ટેજ

Nobat | 4 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

સુમરા ચાલીમાં ત્રિરંગાથી સુશોભિત સ્ટેજ

જામનગરમાં કિશન ચોક પાસે, સુમરા ચાલીમાં હુશેની યંગ કમિટીના નેજા હેઠળ વાએઝ શરીફનો કાર્યક્રમ મોહર્રમ શરીફ દરમિયાન રાખવામાં આવેલ છે. તા. ૧૩ થી ૧પ ઓગસ્ટ સુધી ઘર-ઘર તિરંગા ઉજવવામાં આવશે. સુમરા ચાલીમાં બનાવેલ સ્ટેજ સંપુર્ણ તિરંગાથી સુશોભિત કરવામાં આવેલ જેમાં નાની ઉંમરના મૌલાના ફૈઝુલ હસન રઝવી પોતાની લાક્ષણિક શૈલીમાં શહીદે આઝમની શાનમાં બ્યાન કરી રહ્યાં છે. જેને સાંભળવા મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહે છે. કમિટી દ્વારા શ્રોતાઓને સંપુર્ણ સગવડતા આપવામાં આવે છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image