સલાયાઃ લમ્પી અંગે ગૌભકતોની જાહેરાત

Nobat | 6 days ago | 05-08-2022 | 04:10 pm

સલાયાઃ લમ્પી અંગે ગૌભકતોની જાહેરાત

સલાયા તા. ૫ઃ સલાયામાં લમ્પી રોગથી પંદર જેટલા ગૌવંશના મૃત્યુ થયા છે. લાલજી મંદિર ગૌસેવા ગ્રુપ તથા જલારામ મિત્ર મંડળ દ્વારા પશુ દવાખાનામાંથી લમ્પી પ્રતિકારક કેપ્શ્યુલ લઈને રોટલીમાં નાંખીને ગૌ માતાને ખવડાવવાનું સેવાકાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. દરેક સભ્યોને દરેક ઘરેથી ૧૦-૧૦ રોટલી આપવાની જાહેરાત કરતા સેંકડો રોટલી એકત્ર થઈ હતી. જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image