બેડીગેઈટ જેવા ભરચક્ક વિસ્તારમાં લાઈટના પોલ માટે ફાઉન્ડેશનભર્યા પછીની અવદશા

Nobat | 3 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

બેડીગેઈટ જેવા ભરચક્ક વિસ્તારમાં લાઈટના પોલ માટે ફાઉન્ડેશનભર્યા પછીની અવદશા

જામનગર બેડીગેઈટ પાસે ત્રિકોણીય જગ્યામાં ઘણાં દિવસો પહેલાં લાઈટ પોલ માટે ફાઉન્ડેશન માટે ખોદકામ કર્યા પછી આડેધડ બુરણ કર્યા પછી બુલડોઝરથી ખોદાણ થયેલ ત્યારે બધી ટાઈલ્સને ઉખાડી ઢગલો કરી દીધો છે. અને આ જગ્યા અત્યારે કોઈને બેસવાલાયક નથી તેમજ ઉલ્ટાનું ખંઢેર સમાન થઈ ગયું છે. તો સત્વરે કામ પૂર્ણ કરી ફરીથી પેચવર્ક કરવા માંગણી ઉઠી છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image