વલસાડના ધરમપુરને PMએ આપી વિકાસની ભેટ, 200 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલી શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર હોસ્પિટલનું કર્યું લોકાર્પણ

Tv9 | 1 week ago | 05-08-2022 | 02:55 am

વલસાડના ધરમપુરને PMએ આપી વિકાસની ભેટ, 200 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલી શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર હોસ્પિટલનું કર્યું લોકાર્પણ

Google Follow Image