અમદાવાદ કોર્પોરેશનના વિપક્ષ નેતાનો આરોપ, શહેરમાં ડ્રેનેજ અને ડિસિલ્ટિંગ પાછળ કરોડોનો ભ્રષ્ટાચાર

Tv9 | 1 week ago | 05-08-2022 | 02:55 am

અમદાવાદ કોર્પોરેશનના વિપક્ષ નેતાનો આરોપ, શહેરમાં ડ્રેનેજ અને ડિસિલ્ટિંગ પાછળ કરોડોનો ભ્રષ્ટાચાર

Google Follow Image