ગુજરાતમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી, ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતને ધમરોળી શકે છે મેઘરાજા

Tv9 | 4 days ago | 05-08-2022 | 04:55 pm

ગુજરાતમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી, ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતને ધમરોળી શકે છે મેઘરાજા

Google Follow Image