નગરની સરકારી ડેન્ટલ કોલેજમાં ડેન્ટલ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાનું ઈન્સ્પેક્શન

Nobat | 5 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

નગરની સરકારી ડેન્ટલ કોલેજમાં ડેન્ટલ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાનું ઈન્સ્પેક્શન

પીજીના વધુ ચાર વિષયનો અભ્યાસ ક્રમ શરૃ કરાશેઃજામનગર તા. ૬ઃ જામનગરની સરકારી ડેન્ટલ કોલેજમાં ડેન્ટલ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાની આઠ સદસ્યોની ટૂકડીનું ઈન્સપેક્શન માટે આગમન થયું છે.જામનગરની ડેન્ટલ કોલેજમાં ૪ પીજી વિષયોનો અભ્યાસક્રમ શરૃ કરવામાં આવનાર છે. આ માટે જરૃરી સાધન-સુવિધા ઉપલબ્ધ છે કે કેમ? તે માટે ચકાસણી કરવાના હેતુથી ડેન્ટલ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાની આઠ સદસ્યોની ટૂકડીનું જામનગરની ડેન્ટલ કોલેજમાં આગમન થયું છે. આ ટૂકડી બે દિવસ સુધી કોલજમાં વિવિધ વિભાગની તપાસણી કરી સંપૂર્ણ અહેવાલ તૈયાર કરી ઉપરી અધિકારીને સુપ્રત કરશે.જામનગરની ડેન્ટલ કોલેજનો ૧૯૯૧ માં પ્રારંભ થયો છે. વર્ષ ર૦૧૮ માં પીજીના બે વિષયનો અભ્યાસક્રમ શરૃ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે હવે વધુ ચાર વિષય માટે પીજી અભ્યાસ શરૃ કરવા માટેનું આયોજન થયું છે. આ માટે કુલ ૯ વિષયો હોય છે.જામનગરમાં ઈન્સ્પેક્શન માટે આવેલી ટૂકડી દ્વારા કોલેજમાં સાધનો, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મટીરિયલ્સ, ટીચીંગ સ્ટાફ, પેરા મેડિકલ સ્ટાફ સહિતની હૈયાત સુવિધા અંગેની વિગતો મેળવાઈ રહી છે. જો રિપોર્ટ સાનૂકળ હશે તો આગામી નવા શૈક્ષણિક વર્ષથી આ પીજીના વધારાના ચાર વિષય માટેનો અભ્યાસક્રમ શરૃ થશે, જો કે મળતી માહિતી મુજબ અમુક સ્ટાફ અને સાધન-સુવિધાની ઘટ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image