ગુજરાત સરકારે બે આઇપીએસ અને 23 ડીવાયએસપીના બદલીના કર્યા આદેશ

Tv9 | 1 month ago | 10-08-2022 | 02:55 am

ગુજરાત સરકારે બે આઇપીએસ અને 23 ડીવાયએસપીના બદલીના કર્યા આદેશ

Google Follow Image