નવજાત બાળકીને જીવતી જમીનમાં દાટી દેનારા કઠણ કાળજાના મા-બાપ ઝડપાયા, પોલીસે બંનેની ધરપકડ કરી

Tv9 | 6 days ago | 05-08-2022 | 04:55 pm

નવજાત બાળકીને જીવતી જમીનમાં દાટી દેનારા કઠણ કાળજાના મા-બાપ ઝડપાયા, પોલીસે બંનેની ધરપકડ કરી

Google Follow Image