અમદાવાદમાં સનાતન ધર્મના ચેરમેનને ISISના નામે અજાણ્યા શખ્સનો આવ્યો ફોન, ગોળી મારી દેવાની આપી ધમકી

Tv9 | 6 days ago | 05-08-2022 | 09:55 pm

અમદાવાદમાં સનાતન ધર્મના ચેરમેનને ISISના નામે અજાણ્યા શખ્સનો આવ્યો ફોન, ગોળી મારી દેવાની આપી ધમકી

Google Follow Image