આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી અંતર્ગત સુરતના વકીલોએ યોજી તિરંગા યાત્રા, મોટી સંખ્યામાં જોડાયેલા વકીલોએ વંદે માતરમના લગાવ્યા નારા

Tv9 | 5 days ago | 07-08-2022 | 02:55 am

આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી અંતર્ગત સુરતના વકીલોએ યોજી તિરંગા યાત્રા, મોટી સંખ્યામાં જોડાયેલા વકીલોએ વંદે માતરમના લગાવ્યા નારા

Google Follow Image