જામનગરની શ્રી ગુંસાઈજીની બેઠકમાં 'મચકી' ના હિંડોળાની ઝાંખી કાર્યક્રમ

Nobat | 3 days ago | 06-08-2022 | 04:10 pm

જામનગરની શ્રી ગુંસાઈજીની બેઠકમાં 'મચકી' ના હિંડોળાની ઝાંખી કાર્યક્રમ

જામનગર તા. ૬ઃ જામનગરની સેન્ટ્રલ બેંક સામે, ઝંડુભટ્ટની શેરીમાં આવેલ શ્રી ગુંસાઈજીની બેઠકમાં તા. ૬-૮-૨૨ ને શનિવારે સાંજે ૬ થી ૮ 'મચકી' ના હિડોળાની ઝાંખીનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે.જોઆપનેઆપોસ્ટગમીહોયતોશેરકરો...Follow us:આજપ્રકારનીબીજીપોસ્ટમાટેઅમારીએપડાઉનલોડકરો.Android:https://rb.gy/surhtvApple ios:https://rb.gy/cee4r9Social Mediaઅમારાફેસબુકપેજનેલાઇકકરોઅનેમેળવોતમામઅપડેટસ.https://www.facebook.com/nobatdaily/ફોટોસ્ટોરીમાટેઅમારાઇન્સ્ટાગ્રામપેઈજનેફોલ્લોકરોhttps://www.instagram.com/nobatdaily?r=nametag

Google Follow Image