Amreli: પુલ પર ફસાયેલી સ્કૂલબસમાંથી માંડ માંડ નીકળ્યા વિદ્યાર્થીઓ, વારંવાર સમારકામની રજૂઆત છતાં પરિણામ શૂન્ય 

Tv9 | 3 days ago | 07-08-2022 | 02:55 am

Amreli: પુલ પર ફસાયેલી સ્કૂલબસમાંથી માંડ માંડ નીકળ્યા વિદ્યાર્થીઓ, વારંવાર સમારકામની રજૂઆત છતાં પરિણામ શૂન્ય 

Google Follow Image