અમદાવાદ: વાસણા બેરેજના દરવાજા ખોલાય તેવી શક્યતા, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં એલર્ટ

Tv9 | 1 month ago | 12-08-2022 | 02:55 am

અમદાવાદ: વાસણા બેરેજના દરવાજા ખોલાય તેવી શક્યતા, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં એલર્ટ

Google Follow Image