દાહોદમાં કૂવામાંથી મળેલી નવજાત બાળકીએ લીધા અંતિમ શ્વાસ,એક દિવસમાં બે કૃત્યએ ‘માનવતા’ને શર્મશાર કરી !

Tv9 | 3 days ago | 06-08-2022 | 04:55 pm

દાહોદમાં કૂવામાંથી મળેલી નવજાત બાળકીએ લીધા અંતિમ શ્વાસ,એક દિવસમાં બે કૃત્યએ ‘માનવતા’ને શર્મશાર કરી !

Google Follow Image