ગુજરાતમાં કોરોનાના નવા 965 કેસ નોંધાયા, એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 6029 એ પહોંચી

Tv9 | 5 days ago | 06-08-2022 | 09:55 pm

ગુજરાતમાં કોરોનાના નવા 965 કેસ નોંધાયા, એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 6029 એ પહોંચી

Google Follow Image