ગુજરાતમાં કોરોનાના નવા 947 કેસ ત્રણના મોત,એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 5992 એ પહોંચી

Tv9 | 6 days ago | 05-08-2022 | 09:55 pm

ગુજરાતમાં કોરોનાના નવા 947 કેસ ત્રણના મોત,એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 5992 એ પહોંચી

Google Follow Image