રાજ્યના 110 તાલુકાઓમાં વરસ્યો નોંધપાત્ર વરસાદ, છોટાઉદેપુરના ક્વાંટમાં સૌથી વધુ 6.5 ઈંચ વરસાદ

Tv9 | 4 days ago | 05-08-2022 | 04:55 pm

રાજ્યના 110 તાલુકાઓમાં વરસ્યો નોંધપાત્ર વરસાદ, છોટાઉદેપુરના ક્વાંટમાં સૌથી વધુ 6.5 ઈંચ વરસાદ

Google Follow Image